You are currently viewing Presja, czyli jakim wpływom ulegają młodzi ludzie
Presja wśród młodzieży

Presja, czyli jakim wpływom ulegają młodzi ludzie

Współczesna młodzież żyje w dynamicznie zmieniającym się świecie, gdzie presja i naciski stają się codziennością. Rodzice, opiekunowie, szkoła, rówieśnicy, a także Internet – to tylko niektóre z wielu źródeł, które mogą wpływać na młodych ludzi. Jak zatem pomóc młodzieży radzić sobie z tymi wyzwaniami? Jak nauczyć ich asertywności, aby mogli podejmować świadome i odpowiedzialne decyzje życiowe? W tym artykule przyjrzymy się różnym aspektom presji, jakie odczuwają młodzi, oraz przedstawimy sposoby, jak rodzice i opiekunowie mogą wspierać ich w budowaniu asertywności.

1. Presja ze strony rodziny

Rodzina jest jednym z najważniejszych filarów w życiu młodego człowieka. Warto jednak zauważyć, że rodzice i opiekunowie, mimo najlepszych intencji, mogą nieświadomie wywierać presję na swoje dzieci. Wymagania dotyczące wyników w nauce, wybór przyszłej kariery, a także oczekiwania związane z zachowaniem i życiem osobistym mogą prowadzić do ogromnego stresu.

Jak rodzice mogą pomóc?
 • Komunikacja: Regularne rozmowy z dzieckiem na temat jego uczuć i obaw mogą pomóc w zrozumieniu, z czym się boryka. Warto słuchać bez oceniania i dawać przestrzeń do wyrażania siebie.
 • Wsparcie emocjonalne: Okazywanie wsparcia i akceptacji niezależnie od wyników w szkole czy podjętych decyzji jest kluczowe. Młodzi ludzie potrzebują wiedzieć, że są kochani i cenieni za to, kim są, a nie tylko za swoje osiągnięcia.
 • Realistyczne oczekiwania: Ważne jest, aby stawiać realistyczne cele i oczekiwania, które są dostosowane do możliwości i zainteresowań dziecka. Przesadne wymagania mogą prowadzić do poczucia nieadekwatności i wypalenia.

2. Presja szkolna

Szkoła jest miejscem, gdzie młodzież spędza znaczną część swojego czasu, a wymagania edukacyjne często bywają źródłem stresu. Oczekiwania nauczycieli, testy, egzaminy oraz konieczność rywalizacji z rówieśnikami mogą prowadzić do znacznego obciążenia psychicznego.

Jak rodzice mogą pomóc?
 • Znajomość systemu edukacyjnego: Rodzice powinni być świadomi wymagań stawianych przez szkołę i wspierać swoje dzieci w ich realizacji. Ważne jest, aby pomagać w organizacji czasu oraz oferować pomoc w nauce, jeśli to konieczne.
 • Rozmowy o stresie: Warto rozmawiać z dziećmi o tym, jak radzą sobie ze stresem szkolnym i oferować strategie radzenia sobie, takie jak techniki relaksacyjne czy regularna aktywność fizyczna.
 • Współpraca ze szkołą: Rodzice powinni być w kontakcie z nauczycielami i współpracować ze szkołą, aby wspólnie wspierać rozwój dziecka.

3. Presja rówieśnicza

Rówieśnicy odgrywają ogromną rolę w życiu młodych ludzi. Chęć przynależności do grupy i akceptacji przez innych może prowadzić do nacisków, aby dostosować się do określonych norm i zachowań. Może to obejmować naciski związane z wyglądem, stylem życia, a nawet podejmowaniem ryzykownych decyzji.

Jak rodzice mogą pomóc?
 • Rozmowy o wartościach: Ważne jest, aby rozmawiać z dziećmi o wartościach i uczyć je, jak bronić swoich przekonań. Rodzice powinni wspierać dzieci w byciu sobą i nie uleganiu presji rówieśniczej.
 • Wzmacnianie pewności siebie: Budowanie pewności siebie u dzieci pomoże im stawiać czoła naciskom ze strony rówieśników. Warto zachęcać do rozwijania zainteresowań i pasji, co może zwiększyć poczucie własnej wartości.
 • Modelowanie zachowań: Rodzice mogą być wzorem asertywności, pokazując, jak wyrażać swoje potrzeby i granice w sposób szanujący innych.

4. Presja ze strony Internetu i mediów społecznościowych

Internet i media społecznościowe stały się integralną częścią życia młodzieży. Niestety, mogą one być również źródłem ogromnej presji. Idealizowane obrazy życia, nieustanne porównywanie się z innymi oraz presja na obecność online mogą prowadzić do niskiego poczucia własnej wartości i problemów emocjonalnych.

Jak rodzice mogą pomóc?
 • Edukacja o mediach: Rodzice powinni edukować dzieci na temat realiów mediów społecznościowych, ucząc je krytycznego myślenia i rozumienia, że wiele treści online nie odzwierciedla rzeczywistości.
 • Czas offline: Ważne jest, aby zachęcać dzieci do spędzania czasu offline i angażowania się w aktywności, które nie są związane z technologią.
 • Monitorowanie: Rodzice mogą monitorować aktywność online swoich dzieci, dbając o ich bezpieczeństwo i dobrostan psychiczny.

5. Wpływ presji na podejmowanie ważnych decyzji życiowych

Presja, której doświadczają młodzi ludzie, ma bezpośredni wpływ na ich zdolność do podejmowania ważnych decyzji życiowych. Decyzje dotyczące wyboru szkoły, kariery, relacji interpersonalnych czy stylu życia mogą być silnie uwarunkowane przez zewnętrzne naciski. Wysoka presja może prowadzić do wyborów, które nie są zgodne z rzeczywistymi pragnieniami i potrzebami młodego człowieka.

Jak rodzice mogą pomóc?
 • Wspieranie samodzielności: Ważne jest, aby wspierać młodych ludzi w podejmowaniu samodzielnych decyzji. Rodzice mogą pomagać, oferując wsparcie i rady, ale nie powinni narzucać swoich oczekiwań.
 • Rozważanie różnych opcji: Zachęcanie do rozważania różnych opcji i alternatyw może pomóc młodzieży w podejmowaniu bardziej świadomych decyzji. Ważne jest, aby analizować plusy i minusy różnych wyborów.
 • Zaufanie do intuicji: Uczenie dzieci, aby ufały swojej intuicji i wewnętrznym przekonaniom, może pomóc im podejmować decyzje zgodne z ich wartościami i pragnieniami.

Jak uczyć asertywności?

Asertywność to umiejętność wyrażania swoich myśli, uczuć i potrzeb w sposób otwarty i szanujący innych. Nauka asertywności jest kluczowa w radzeniu sobie z presją i naciskami.

 • Modelowanie zachowań asertywnych: Rodzice mogą być wzorem asertywności, pokazując, jak wyrażać swoje potrzeby i granice w sposób szanujący innych.
 • Ćwiczenia praktyczne: Regularne ćwiczenia i scenariusze mogą pomóc młodzieży w nauce asertywnego zachowania. Można organizować role-playing, aby przećwiczyć różne sytuacje.
 • Budowanie pewności siebie: Wzmocnienie pewności siebie jest kluczowe w nauce asertywności. Rodzice powinni wspierać dzieci w rozwijaniu umiejętności i pasji, co zwiększa poczucie własnej wartości.
 • Edukacja emocjonalna: Uczenie dzieci rozpoznawania i wyrażania swoich uczuć w sposób konstruktywny jest fundamentem asertywności.

Podsumowanie

Presja, której doświadczają młodzi ludzie, może mieć poważny wpływ na ich życie i decyzje. Rodzice i opiekunowie odgrywają kluczową rolę we wspieraniu młodzieży w radzeniu sobie z naciskami i budowaniu asertywności. Poprzez otwartą komunikację, wsparcie emocjonalne, edukację i modelowanie asertywnego zachowania, możemy pomóc młodym ludziom stawiać czoła wyzwaniom i podejmować świadome, odpowiedzialne decyzje.

Leave a Reply